İşe Giriş Periyodik Muayene Formu (Ek-2 Formu)

İşyeri hekiminin yeni işe başlayacak ya da hali hazırda çalışmaya devam eden işçilere yaptığı muayene sonucu yaptıkları işe uygunluğunu ya da uygunsuzluğunu belirttiği formdur.

Neler Olmalı

Bu form İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik EK‘inde EK-2 ismiyle yer alan bir form olup matbu bir formdur. Mümkün olduğunca üzerinde değişiklik yapılmaması gerekmektedir. Eklemeler yapılabilir ama formun içeriğinde yer alan kısımlar çıkarılmamalıdır.